U kunt contact met ons opnemen via

030 63 53 400 info@pasbv.nl

Actualisatie grondexploitaties

Binnenkort staat de jaarlijkse actualisatie van de grondexploitaties weer op de gemeentelijke agenda. Dit betekent een drukke periode met veel deadlines, en dat vraagt weer de nodige inzet van uw organisatie. Onze adviseurs ondersteunen landelijk circa 40 gemeenten bij de actualisatie van grondexploitaties. Naast het herzien van de diverse grondexploitaties kunnen onze adviseurs tevens advies bieden op specifieke onderdelen welke als input dienen voor de te actualiseren grondexploitaties.

Implementatie BBV-regelgeving

Met name de gewijzigde BBV-regelgeving is dit jaar een ‘hot item’ bij de actualisaties. De BBV-wijziging betekent veel voor uw grondexploitaties en financiële verordening. Wij volgen de ontwikkelingen op het gebied van de BBV-regelgeving op de voet, waardoor wij u in relatie tot dit thema goed kunnen adviseren en begeleiden. Wij hebben voor de aanpassing van de BBV een checklist gemaakt waarmee u kunt nagaan of u de nieuwe regelgeving goed hebt geïmplementeerd en niets over het hoofd ziet.

Parameters

In de aanloop naar de actualisatie van de grondexploitaties krijgen wij ieder jaar van diverse gemeenten de vraag een advies uit te brengen over de te hanteren parameters. Een afzonderlijke notitie parameters wordt in veel gevallen voor de herzieningen gemaakt en met de accountant besproken. Door op deze wijze te werken wordt voorkomen dat in een later stadium een discussie ontstaat over de parameters bij de accountantscontrole. Ter onderbouwing van ons advies maken wij gebruik van diverse indexen. Bij het toepassen van indexen is het van groot belang dat de indexen aansluiten bij het karakter van de kosten- en opbrengsten in de grondexploitatie. Zo zal er een andere kostenstijgingsparameter gehanteerd moeten worden voor personeelskosten dan voor civiele kosten. Maar ook binnen de civiele kosten kan het soms nodig zijn een differentiatie aan te hanteren. Uiteraard houden we hierbij ook rekening met de regionale verschillen. Vanwege de grote verschillen tussen gemeenten maakt PAS bv voor iedere klant een notitie op maat.

Grondprijzen

Veel gemeenten stellen jaarlijks in december middels een nota grondprijzen en een grondprijzenbrief de grondprijzen vast voor het komende jaar. In de nota grondprijzen staan methoden beschreven over de wijze waarop de gemeente de grondprijzen bepaalt. In de grondprijzenbrief worden vervolgens de resultaten weergegeven van de voorgeschreven methode. Wij ondersteunen diverse gemeenten bij het opstellen van deze stukken. Daarnaast wordt er, door de vernieuwde BBV-regelgeving, steeds vaker door de accountant gevraagd naar een goede onderbouwing van de gehanteerde grondprijzen in de grondexploitaties. De commissie BBV heeft zelfs aanbevolen om een grondprijzenbeleid te laten vaststellen. Wij denken daarover graag met u mee.

Risicoanalyse en – beheersing (risicomanagement)

Bij het herzien van de grondexploitaties zal ook nagedacht moeten worden over de risico’s en de risicoanalyse. Risicoanalyses hebben alleen waarde als ze goed worden uitgevoerd en onderbouwd. PAS bv helpt u graag om uw Monte Carlo analyse goed te onderbouwen en uit te voeren.

VPB

Alle gemeenten krijgen dit jaar te maken met de introductie van de Vennootschapsbelasting voor overheidsbedrijven. Heeft u al nagedacht wat de VPB betekent voor de herziening van uw grondexploitaties? PAS bv denkt graag met u mee over het invullen van de quick scan, het inschatten van de hoogte van de belastingdruk en het adequate inrichten van de financiële administratie. Voorkomen moet worden dat uw gemeente door het niet goed administreren van de kosten en opbrengsten onnodig vennootschapsbelastingplichtig wordt of onnodig belasting moet betalen.

Heeft u behoefte aan een gedegen onderbouwd advies over de bovengenoemde onderdelen? Neem dan contact op met Martijn Kooiman via mko@pasbv.nl of Frans-Maarten den Breejen via fbr@pasbv.nl


avatar

Over de schrijver: Lars Paulussen

Lars Paulussen is Adviseur Planeconomie & Gebiedsontwikkeling bij Pas BV. Dankzij zijn uitgebreide werkervaring op het gebied van vastgoedeconomie en project- en conceptontwikkeling weet hij iedere keer met innovatieve oplossingen te komen.


  • Deel dit artikel op