U kunt contact met ons opnemen via

030 63 53 400 info@pasbv.nl

Ramen van civieltechnische kosten bij gebiedsontwikkeling

Bij gebiedsontwikkeling komt al in de initiatiefase de vraag naar voren welke civieltechnische kosten er gemaakt zullen worden. Echter is er in deze fase nog geen uitgewerkt plan beschikbaar, hooguit is er een programma vastgesteld. Het realistisch ramen van kosten in dit planstadium is nauwkeurig werk en vraagt om focus en kennis van de kostendeskundige. In dit artikel leg ik dan ook uit waarom het ramen van civieltechnische kosten een vak apart is en hoe we bij PAS bv dergelijke ramingen maken.

Onaangename verassingen

Vaak wordt er op basis van een kostenkentallenboekje (even) geroepen wat de civieltechnische kosten zullen zijn. Dat is een risicovolle benadering. De trefzekerheid van dit soort kengetallen is  beperkt. Iedere gebiedsontwikkeling is namelijk uniek. Deze werkwijze kan tot onaangename verrassingen leiden in een later stadium van het project. Dat wil je altijd voorkomen.

Vakwerk

Het in een vroeg planstadium ramen van de civieltechnische kosten is vakwerk voor civieltechnisch kostendeskundigen. Zij kunnen in dit stadium de kosten bepalen op basis van (algemene) kengetallen én op basis van ervaringen met vergelijkbare projecten. Inclusief een gedegen afweging welke (financiële) risico’s in de raming worden meegenomen en hoe deze worden meegenomen. En zo met beperkte informatie een trefzekere raming vervaardigen.

De basis

In de latere projectfasen vormen deze ‘vroege’ ramingen de basis voor het ramen van de bouw- en woonrijpmaak kosten behorend bij het voorlopig en het definitieve ontwerp. Hierbij wordt door de ervaren kostendeskundige een realistische en nauwkeurige raming opgesteld die aansluit bij het detail niveau van het betreffende ontwerp.  Deze ramingen vormen zo een verantwoord onderdeel van de grondexploitatie.

Civieltechnische kostenraming door PAS bv

De ervaren civieltechnisch kostendeskundigen van PAS bv kunnen voor u in elke fase van het project een passende kostenraming opstellen. Van een kleinschalige herinrichting tot een grote gebiedsontwikkeling. Dit doen we vanaf de eerste haalbaarheidsstudies tot aan het definitief ontwerp, tot het herzien van lopende grondexploitaties. Hierbij benutten we ook graag de lokale kennis die aan de kant van onze opdrachtgevers beschikbaar is.

Onze kostendeskundigen zijn gewend om in projectteams te werken. Zij kunnen een belangrijke adviesrol spelen in het proces van ‘tekenen en rekenen’. Tevens zijn zij bekend met grondexploitaties en de bijbehorende regelgeving. De ramingen worden opgesteld volgens het flexibele ‘PAS-model’. Dit model sluit aan op de grondexploitatie modellen van PAS bv, hierdoor zijn de civieltechnische kostenramingen eenvoudig te integreren in de grondexploitatie. De civieltechnische ramingen kunnen vanzelfsprekend ook in uw eigen grondexploitatie modellen worden geïntegreerd. Indien u gebruik wenst te maken van uw eigen ramingsmodel of een standaard raming format, zoals ‘SSK’ is dat uiteraard mogelijk.

Het geven van ‘second opinion’ op kostenramingen kan ook verzorgd worden door de deskundigen van PAS bv. Zo weet u zeker dat alle kosten nauwkeurig inzichtelijk zijn!


avatar

Over de schrijver: Arjan Hollemans

Arjan Hollemans werkt sinds 2020 bij PAS bv. Arjan heeft de afgelopen 20 jaar bij diverse civieltechnische adviesbureaus gewerkt als kostendeskundige. Hij heeft in deze periode diverse kostenramingen opgesteld. Uiteenlopend van haalbaarheidsstudies en variantenstudies tot contractramingen. Tevens was het geven van second opinion op ramingen van derden onderdeel van zijn takenpakket.


  • Deel dit artikel op