U kunt contact met ons opnemen via

030 63 53 400 info@pasbv.nl

PAS bv is opgericht in 1993 en heeft in de afgelopen decennia dan ook zeer interessante projecten in haar portfolio mogen opnemen. Projecten in binnen- en buitenland, in Randstedelijke gebieden en op het platteland en aan private en publieke organisaties. De meest opvallende, interessante of bijzonder projecten hebben we voor je uitgelicht. Meer weten over de rol van PAS bv in een specifiek project? Neem gerust contact met ons op!

Planeconomie gemeente Steenwijkerland

Planeconomie gemeente Steenwijkerland: de werkzaamheden

De planeconomen van PAS bv leveren planeconomische ondersteuning en advies op het gebied van grondexploitaties aan de Gemeente Steenwijkerland. Dit houdt in:

 • Toetsen van ruimtelijke plannen op financieel praktische en markttechnische haalbaarheid en het bewaken van de prijs/kwaliteitverhouding en risico’s;
 • Ontwikkelen van financieel economisch beleid ten behoeve van de bedrijfsvoering en organisatie van het grondbedrijf;
 • Ontwikkelen van strategieën en het vormgeven aan c.q. het adviseren over het grondbeleid ten aanzien van het taakveld planeconomie ter realisatie van beleidsdoelstellingen op het gebied van volkshuisvesting, economie en recreatie en toerisme;
 • Onderhandelen met (private) partijen over de ontwikkeling van grote ruimtelijke plangebieden;
 • Werkzaamheden op het gebied van vastgoedexploitaties en vastgoed rekenen;
 • Zelfstandig participeren in diverse projecten;
 • Budgethouderschap grondexploitaties;
 • Adviseren van bestuur en management;
 • Opstellen van de meerjarenbegroting en jaarrekening grondexploitaties;
 • Budgetbewaking bij grondexploitaties;
 • Overige voorkomende planeconomische vraagstukken.

Meeroevers fase II, Verlengde Veenlaan, Korenmolenweg, Borgmeren

Rol PAS bv

PAS B.V. maakt en actualiseert ieder jaar de Meerjaren Prognose Grondexploitaties van deze projecten. Werkzaamheden:

 • Algemene risicoanalyse
 • Actualiseren grondexploitaties + inhoudelijke toelichting
 • Herijking parameters voor indexering
 • Verschillenanalyses met toelichting
 • Bepalen weerstandscapaciteit
 • Financieel en programmatisch totaaloverzicht op basis van optelling alle grondexploitaties
 • Financiële totaaloverzicht inzichtelijk maken op basis van de optelling van de projecten
 • Inventariseren en instellen reserves en voorzieningen.

Centrumontwikkeling, Stein

Rol PAS bv

PAS bv heeft de grondexploitatie opgesteld, heeft voorstellen voor planoptimalisaties gedaan en is verantwoordelijk voor het aanvragen van de ISV-subsidie en de bijdrage uit het regiofonds. Met kennis van subsidierandvoorwaarden en -vereisten is door PAS bv gezocht naar optimale invulling en verantwoording bij de aanvragen. Daarnaast heeft PAS bv de onderhandelingen tussen gemeente en projectontwikkelaar ondersteund.

 • Planeconomische begeleiding
 • Planoptimalisatie
 • Ondersteuning onderhandeling
 • Subsidieaanvragen ISV en regiofonds
 • Opstellen grondexploitaties

 

Elzenhagen Noord, Amsterdam

Rol PAS bv

PAS bv is sinds 2005 betrokken bij het opzetten van het “CAN deelgebied II Grondbedrijf CV”, het opstellen en actualiseren van de grondexploitatie en het coördineren van de erfpachtuitgifte. De gemeente Amsterdam heeft er voor gekozen om middels een concessiemodel de gehele grondexploitatie aan private partijen uit handen te geven. PAS bv verzorgt voor het grondbedrijf de grondexploitatie en de planeconomische ondersteuning. Ook verzorgt zij als intermediair tussen de projectontwikkelaars en de gemeente Amsterdam, namens CAN deelgebied II grondbedrijf CV, de coördinatie van de erfpachtuitgifte.

 • Strategische advisering
 • Planeconomische advisering
 • Jaarlijkse grondexploitatieherziening
 • Coördinatie gronduitgifte (erfpacht)
 • Financiële bewaking

 

Planeconomie Bergwijkpark Diemen

Rol PAS bv

PAS bv verzorgt de planeconomische inzet voor dit project, waarbij specifieke behoefte bestond aan het inrichten van een kasstroommodel. Dit model heeft PAS bv ontwikkeld. Met behulp van dit model heeft de gemeente grip op de verschillende geldstromen in het gebied, zowel de geldstromen die vanuit het faciliterende grondbeleid en de actieve grondpositie te verwachten zijn.

De gemeente is blij met de gekozen opzet om de verschillende kasstromen uit elkaar te trekken. In totaliteit wil de gemeente inzicht houden in de financiële haalbaarheid van het project, maar ook inzicht in de afzonderlijke kasstromen omdat deze administratief gescheiden zijn.

Het meest bijzondere aan dit project, planeconomisch gezien, is het inzichtelijk maken van de verschillende geldstromen en deze te presenteren in een overzichtelijk en goed te managen kasstroommodel, die ook voldoet aan de regels van het BBV. Door voortdurend overleg met de afdeling financiën en de accountant, wordt dit traject gestroomlijnd.

Professionalisering Planeconomie Wijchen

Rol PAS bv

PAS bv heeft voor de gemeente een professionaliseringsslag voorgesteld voor optimalisatie van de organisatie, de processen, het grondbeleid, de programmatuur en de werkwijze. Deze verbeterplan is interdisciplinair, in nauwe samenwerking met de verschillende afdelingen van de gemeente opgesteld. Als resultaat hiervan wordt in juni het vernieuwde Meerjaren Perspectief Grondexploitaties  (MPG) en de Nota Grondbeleid vastgesteld door de gemeenteraad.

 

 

De Scheg, Amstelveen

Rol PAS bv

PAS bv stelt de financiële haalbaarheidsanalyses op en participeert in een reken- en tekentraject. De financiële haalbaarheidsanalyses worden ook vertaald naar een exploitatieplanberekening om inzicht te geven in het kostenverhaal voor de verschillende eigenaren. PAS bv heeft tevens de eerste opzet opgesteld voor het exploitatieplan zelf.

In de voorfase heeft PAS bv mede geadviseerd over de ontwikkelstrategie in relatie tot het bestemmingsplan en de (on)mogelijkheden bij het opstellen van een exploitatieplan.

De strategie die is ingezet met een exploitatieplan geeft de gemeente een goede onderhandelingspositie in de onderhandelingen met de eigenaren. Deze berekening vormt de “stok achter de deur”. Doordat PAS bv steeds meerekent in het proces worden de financiële consequenties van bepaalde beslissingen inzichtelijk gemaakt. Daardoor kan de gemeente goed gefundeerde keuzes maken. De gemeente houdt daardoor enerzijds zicht op de financiële haalbaarheid van het project, maar anderzijds blijft inzichtelijk in hoeverre gemeentelijke kostenverhaal verzekerd is.

 

 

Landgoed Schakenbosch, Leidschendam

Rol PAS bv

Voor het project heeft PAS bv een grondexploitatie opgesteld om de financiële haalbaarheid te toetsen. Belangrijk onderdeel daarvan was de civieltechnische kostenraming. Op basis van de eerste financiële verkenningen heeft PAS bv in overleg met Leeuwenpoort gekeken naar de mogelijke financiële optimalisaties in het plan. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een meer financieel geoptimaliseerd plan.
Door in een vroeg stadium inzicht te krijgen in de grondexploitatie kon nog goed worden gestuurd op het stedenbouwkundig ontwerp. Daardoor is uiteindelijk een plan ontstaan dan nog wel voldoende kwaliteit biedt, maar waarvan de financiële haalbaarheid ook goed is.

Het betreft een bijzondere locatie met diverse historische panden die in de nieuwe situatie gehandhaafd blijven.

Nieuw Reijerwaard Ridderkerk

Rol PAS bv

PAS bv vanaf een vroeg stadium bij dit project betrokken.

Het project, dat begon als opdracht voor het opstellen van GREX, is uitgegroeid tot een steeds bredere opdracht voor PAS bv. Sinds de uitgifte van de grond van start is gegaan, biedt PAS bv naast planeconomische kennis,  ook kennis voor gebiedsontwikkeling en projectleiding. PAS bv heeft het exploitatieplan opgesteld en draagt in deze ontwikkeling zorg voor de grondexploitatie en jaarlijkse herziening van de grondexploitatie. Daarnaast zijn er een projectleider en een assistent projectleider gedetacheerd bij het project.  Zij houden zich bezig met onder meer parkmanagement, opzetten van een sociaal bedrijf en verwerving en uitgifte van grond.

Planeconomie Goirle Boschkens

Rol PAS bv

De planeconomische advisering voor dit project wordt al enkele jaren geheel door PAS bv verzorgd. Vanaf de eerste globale berekeningen is de grondexploitatie zodanig opgezet dat hij tot in de uitvoeringsfase geschikt is als financieel toetsings­kader en als sturingsinstrument. Een splitsing van de grondexploitatie in deelexploitaties die naadloos aansluiten op de deelplannen maakt de bewaking van budgetten relatief eenvoudig. Alle zaken die met de grondexploitatie samenhangen worden behandeld in de gemeentelijke werkgroep exploitatie waaraan PAS bv ook deelneemt. De kennis van vastgoedexploitaties in relatie tot grondexploitaties wordt ingebracht in onderhandelingen met marktpartijen. PAS bv ondersteunt de gemeente bij de onderhandelingen / het totale proces.

 • Opstellen en bewaken van grondexploitatie
 • Planeconomische advisering
 • Ondersteuning onderhandeling
 • Tot stand brengen samenwerking

Parkeerexploitatie Haren

Rol PAS bv

PAS bv verzorgt de planeconomische begeleiding van de grondexploitaties in Haren. Eén van deze projecten is Haderaplein. Het betreft een centrumontwikkeling op gemeentegrond met supermarkt, dagwinkels, appartementen en een ondergrondse parkeergarage. Het wijzigen van het parkeerregime heeft een grote invloed op de grondwaarde van dit project. De financiële verwevenheid heeft geresulteerd in dit veelomvattende aanvullende onderzoek.

Door een multidisciplinair onderzoeksteam met een verkeerskundige, een projectleider, control en een planeconoom, is dit onderzoek succesvol afgesloten. Ook geeft dit onderzoek Inzicht in de financiën op jaarlast voor zowel de grondexploitatie als de totale begroting van de gemeente Haren.

Planeconomie Haren

Rol PAS bv

PAS bv draagt zorg voor de actualisaties van de diverse grondexploitaties, het opstellen van tussenrapportages en ondersteuning bij de jaarrekening.
Door kennis en kunde mee te brengen, kan onze adviseur de gemeente ook adviseren op het gebied van:

 • Invoering vennootschapsbelasting;
 • Strategisch advies management en bestuur;
 • college – en raadsvoorstellen;
 • Risicomanagement.

Maatschappelijk vastgoed, Steenwijkerland

Rol PAS bv

Voor de gemeente Steenwijkerland heeft PAS bv een inventarisatie gemaakt van de maatschappelijke vastgoedportefeuille. De objecten uit de portefeuille zijn beoordeeld op basis van voorzieningen, beleidsmatige noodzakelijkheid, kostenintensiteit en efficiëntie. Deze inventarisatie is naast toekomstplannen van de gemeente gelegd om toekomstige invulling van de panden te onderzoeken. Dit in combinatie met toekomstige behoefte en kosten voor de gemeente.

Een grote uitdaging lag in het bij elkaar brengen van de versnipperde informatie. Door deze informatie centraal inzichtelijk te maken, is een totaalbeeld van alle objecten, voorzieningen en kostenefficiëntie ontstaan. Dit afwegingskader geeft de gemeente een goede basis voor beleid en kostenbeheersing.

Area Development Twente

Rol PAS bv

Vanaf 2012 verrichten wij het financieel management en de planning voor de totale gebiedsontwikkeling. ADT voert een grondexploitatie voor de nog te ontwikkelen gebieden en een luchthavenexploitatie voor de exploitatie van de luchthaven Twente Airport. PAS bv verzorgt de (strategische) planeconomische advisering, investeringsaanvragen, budgetbewaking en de planning. Daarnaast zijn wij samen met het team Financiën verantwoordelijk voor de financiële administratie, fiscale vraagstukken en treasury. Tot slot adviseren wij ADT bij de organische ontwikkelingsstrategie van het totale gebied.

Planeconomie gemeente Langedijk

Planeconomische werkzaamheden in Langedijk

De planeconomen van PAS bv leveren planeconomische ondersteuning aan de Gemeente Langedijk. Dit houdt in:

 • Reguliere werkzaamheden in de planning & control-cyclus zoals het bijhouden en actualiseren van de lopende grondexploitaties, het actualiseren van de meerjarenprognose grondexploitaties en het opstellen van de diverse producten in het kader van de P&C-cyclus waaronder de paragraaf grondbeleid in de Jaarstukken en de Programmabegroting.
 • Het opstellen en actualiseren van beleidsdocumenten. Dit zijn onder andere: nota grondprijzenbeleid, nota bovenwijkse voorzieningen, nota grondbeleid en notitie parameters.
 • Het behandelen van ad hoc vragen aangaande projecten. Dit houdt onder andere in: het geven van advies/informatie over grondprijzen, het opstellen van financiële haalbaarheidsanalyses en het deelnemen in diverse projectgroepen en het GREX-overleg.
 • Het behandelen van ad hoc vragen aangaande financiën. Dit houdt onder andere in het oplossen van financieel administratieve vragen en vennootschapsbelasting-aangifte en het opstellen van de bijhorende openingsbalans 2016.

Planeconomie gemeente Midden-Delfland

Planeconomie werkzaamheden in Midden-Delfland

De planeconomen van PAS bv leveren planeconomische ondersteuning aan de Gemeente Midden-Delfland. Dit houdt in:

 • Het bijhouden en actualiseren van grondexploitaties;
 • Haalbaarheidsstudies;
 • Onderhandelingen;
 • Opstellen van exploitatieplannen;
 • Advies inzake kostenverhaal.

Planeconomie gemeente Westerkwartier

Planeconomische werkzaamheden in Westerkwartier

De planeconoom van PAS bv levert planeconomische ondersteuning aan de gemeente Westerkwartier. Dit houdt in:

 • PAS grondexploitatiemodel: levering van het PAS grondexploitatiemodel dat flexibel en gebruiksvriendelijk is en geschikt is voor de omvang en aantal van de grondexploitaties binnen de gemeente Westerkwartier.
 • Planeconomische ondersteuning en opleiding: verrichten van planeconomische werkzaamheden voor diverse projecten en opleiden van planeconomen werkzaam voor de gemeente Westerkwartier.

Planeconomie gemeente Utrecht

Planeconomische werkzaamheden in Utrecht

De planeconoom van PAS bv levert planeconomische ondersteuning aan de gemeente Utrecht. Dit houdt in:

 • Bijhouden en actualiseren van kleine grondexploitaties in de binnenstad.
 • Strategische advisering en kostenverhaal voor onder andere de projecten Rijnsweerd, Utrecht Science Park en Galgenwaard.

Planeconomie Ontwikkelingsbedrijf Veenendaal-Oost

Planeconomische werkzaamheden in Veenendaal

De planeconomen van PAS bv leveren planeconomische ondersteuning in Veenendaal. Dit houdt in:

 • Planeconomische begeleiding.
 • Civiele kostenraming.
 • Advisering directie en aandeelhouders.
 • Ondersteuning procesmanagers.

Planeconomie Technology Base Twente

Planeconomische werkzaamheden in Twente

De planeconomen van PAS bv leveren planeconomische ondersteuning aan Technology Base Twente. Dit houdt in:

 • Herontwikkeling voormalige vliegbasis Twente.
 • Ontwikkeling van kwalitatieve woon- en werkgebieden.
 • Strategische planeconomie.
 • Planeconomie, budgetbewaking en civieltechnische ramingen.

Planeconomie Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard

Planeconomische werkzaamheden in Nieuw Reijerwaard

De GRNR is verantwoordelijk voor het verwerven van grond, het uitgeven van kavels, het opzetten van parkmanagement, het uitrollen van de concessie met de energieleverancier en het inrichten van de openbare ruimte op bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard, onderdeel van de Dutch Fresh Port. PAS bv is sinds 2012 betrokken bij deze ontwikkeling. Uitgifte) aan dit project.

Planeconomie Technology Base Twente

Projectorganisatie Technology Base (voorheen Area Development Twente) is de gebiedsregisseur voor de gebiedsontwikkeling van de voormalige vliegbasis Twente en omgeving. Het betreft een samenwerkingsverband van de Gemeente...

Lees verder

Planeconomie gemeente Utrecht

De gemeente Utrecht is een gemeente in de provincie Utrecht. De gemeente bestaat uit de woonplaatsen Utrecht, Vleuten, De Meern en Haarzuilens. Vleuten en De Meern zijn...

Lees verder

Planeconomie gemeente Westerkwartier

De gemeente Westerkwartier is een gemeente in de provincie Groningen. De gemeente Westerkwartier is per 1 januari 2019 ontstaan uit een herindeling van de gemeente Grootegast, Leek,...

Lees verder

Planeconomie gemeente Steenwijkerland

De gemeente Steenwijkerland is een gemeente in de provincie Overijssel. Met een oppervlakte van 322 km² behoort de gemeente qua oppervlakte bij de grootste gemeenten van Nederland....

Lees verder

Planeconomie gemeente Midden-Delfland

De gemeente Midden-Delfland is een kleine gemeente in de metropoolregio Den Haag-Rotterdam. Planeconomie Adviesbureau PAS bv heeft twee Planeconomen geleverd voor planeconomische ondersteuning voor alle ruimtelijke ontwikkelingen binnen deze...

Lees verder

Planeconomie gemeente Langedijk

Langedijk is een gemeente in Noord-Holland waar een breed scala aan ontwikkelingen plaatsvinden. Op het gebied van Planeconomie en Grondexploitatie vroegen zij de planeconomen van PAS bv om...

Lees verder

PAS B.V.

Area Development Twente

In 2010 is een gemeenschappelijke regeling van de gemeente Enschede en de provincie Overijssel opgericht, genaamd Area Development Twente (hierna ADT), die als gebiedsregisseur optreedt en eigenaar...

Lees verder

PAS B.V.
PAS B.V.

Planeconomie Haren

Bij de gemeente Haren zijn diverse actieve gemeentelijke grondexploitaties. Het betreft onder meer het nieuwe centrumplan, de ontwikkeling van kantoren park Nesciopark en de herstructurering van het...

Lees verder

PAS B.V.

Parkeerexploitatie Haren

De gemeente Haren heeft behoefte om de mogelijkheden en de consequenties voor het invoeren van vrij parkeren inzichtelijk te maken. PAS bv is gevraag om de financiële...

Lees verder

PAS B.V.

Planeconomie Goirle Boschkens

Rondom het bestaande bosgebied tussen de bebouwde kom van Goirle en de gemeentegrens met Tilburg ontwikkelt de gemeente Goirle een bijzonder woningbouwproject. De kavels worden ontsloten vanaf...

Lees verder

PAS B.V.

Nieuw Reijerwaard Ridderkerk

Nieuw Reijerwaard  wordt van glastuinbouwgebied  ontwikkelt tot duurzaam bedrijventerrein van 96 ha voor logistieke functies in de agro-, vers-, en foodsector. Het gebied ligt tussen gemeente Rotterdam,...

Lees verder

PAS B.V.

Landgoed Schakenbosch, Leidschendam

De locatie Landgoed Schakenbosch is een voormalige GGZ instelling, gekocht door Leeuwenpoort als ontwikkelende partij. Het plan is in voorbereiding. Het doel van het project is om...

Lees verder

PAS B.V.

De Scheg, Amstelveen

In de gemeente Amstelveen, aan de noordkant van de hindercontour van Schiphol, wordt een woningbouwproject gerealiseerd van zo’n 800 tot 1.000 woningen. Deze locatie is de laatst...

Lees verder

PAS B.V.
PAS B.V.

Planeconomie Bergwijkpark Diemen

Het project Bergwijkpark omvat de gebiedstransformatie van de verouderde kantorenlocatie Bergwijkpark Noord. Doel is om het huidige kantorengebied te herontwikkelen tot een gemengd woon-werkgebied met voorzieningen. Een...

Lees verder

PAS B.V.

Elzenhagen Noord, Amsterdam

Het CAN gebied (Centrum Amsterdam Noord) is een grootschalige gebiedsontwikkeling in Amsterdam Noord. “Elzenhagen Noord” of te wel CAN deelgebied 2 is een van de deelgebieden die...

Lees verder

PAS B.V.

Centrumontwikkeling, Stein

Na de brand in 2009, waardoor veel in het centrum werd verwoest, wordt momenteel een nieuw plan opgesteld en uitgevoerd voor het centrum van Stein. Dit plan...

Lees verder

PAS B.V.