PAS bv is opgericht in 1993 en heeft in de afgelopen decennia dan ook zeer interessante projecten in haar portfolio mogen opnemen. Projecten in binnen- en buitenland, in Randstedelijke gebieden en op het platteland en aan private en publieke organisaties. De meest opvallende, interessante of bijzonder projecten hebben we voor je uitgelicht. Meer weten over de rol van PAS bv in een specifiek project? Neem gerust contact met ons op!

Area Development Twente

Rol PAS bv

Vanaf 2012 verrichten wij het financieel management en de planning voor de totale gebiedsontwikkeling. ADT voert een grondexploitatie voor de nog te ontwikkelen gebieden en een luchthavenexploitatie voor de exploitatie van de luchthaven Twente Airport. PAS bv verzorgt de (strategische) planeconomische advisering, investeringsaanvragen, budgetbewaking en de planning. Daarnaast zijn wij samen met het team Financiën verantwoordelijk voor de financiële administratie, fiscale vraagstukken en treasury. Tot slot adviseren wij ADT bij de organische ontwikkelingsstrategie van het totale gebied.

Maatschappelijk vastgoed, Steenwijkerland

Rol PAS bv

Voor de gemeente Steenwijkerland heeft PAS bv een inventarisatie gemaakt van de maatschappelijke vastgoedportefeuille. De objecten uit de portefeuille zijn beoordeeld op basis van voorzieningen, beleidsmatige noodzakelijkheid, kostenintensiteit en efficiëntie. Deze inventarisatie is naast toekomstplannen van de gemeente gelegd om toekomstige invulling van de panden te onderzoeken. Dit in combinatie met toekomstige behoefte en kosten voor de gemeente.

Een grote uitdaging lag in het bij elkaar brengen van de versnipperde informatie. Door deze informatie centraal inzichtelijk te maken, is een totaalbeeld van alle objecten, voorzieningen en kostenefficiëntie ontstaan. Dit afwegingskader geeft de gemeente een goede basis voor beleid en kostenbeheersing.

Planeconomie, Haren

Rol PAS bv

PAS bv draagt zorg voor de actualisaties van de diverse grondexploitaties, het opstellen van tussenrapportages en ondersteuning bij de jaarrekening.
Door kennis en kunde mee te brengen, kan onze adviseur de gemeente ook adviseren op het gebied van:

 • Invoering vennootschapsbelasting;
 • Strategisch advies management en bestuur;
 • college – en raadsvoorstellen;
 • Risicomanagement.

Parkeerexploitatie, Haren

Rol PAS bv

PAS bv verzorgt de planeconomische begeleiding van de grondexploitaties in Haren. Eén van deze projecten is Haderaplein. Het betreft een centrumontwikkeling op gemeentegrond met supermarkt, dagwinkels, appartementen en een ondergrondse parkeergarage. Het wijzigen van het parkeerregime heeft een grote invloed op de grondwaarde van dit project. De financiële verwevenheid heeft geresulteerd in dit veelomvattende aanvullende onderzoek.

 

Door een multidisciplinair onderzoeksteam met een verkeerskundige, een projectleider, control en een planeconoom, is dit onderzoek succesvol afgesloten. Ook geeft dit onderzoek Inzicht in de financiën op jaarlast voor zowel de grondexploitatie als de totale begroting van de gemeente Haren.

MPG, Slochteren

Rol PAS bv

PAS bv draagt zorg voor de actualisering van de diverse grondexploitaties. Daarnaast dragen wij zorg voor een totaaloverzicht van de portefeuille door de lopende grondexploitaties op programmatisch en financieel vlak op te tellen. De meerjarenprogramma Grondexploitaties  (MPG) geeft de gemeente een instrument om op basis van het totaaloverzicht de beleidsdoelstellingen te toetsen en indien nodig projecten vroegtijdig bij te sturen.

 • MPG;
 • Opstellen totaaloverzicht portefeuille;
 • Herijking parameters voor indexering;
 • Verschillenanalyses met toelichting;
 • Algemene risicoanalyse;
 • Bepalen weerstandscapaciteit;
 • Inventariseren en instellen reserves en voorzieningen.

Goirle Boschkens

Rol PAS bv

De planeconomische advisering voor dit project wordt al enkele jaren geheel door PAS bv verzorgd. Vanaf de eerste globale berekeningen is de grondexploitatie zodanig opgezet dat hij tot in de uitvoeringsfase geschikt is als financieel toetsings­kader en als sturingsinstrument. Een splitsing van de grondexploitatie in deelexploitaties die naadloos aansluiten op de deelplannen maakt de bewaking van budgetten relatief eenvoudig. Alle zaken die met de grondexploitatie samenhangen worden behandeld in de gemeentelijke werkgroep exploitatie waaraan PAS bv ook deelneemt. De kennis van vastgoedexploitaties in relatie tot grondexploitaties wordt ingebracht in onderhandelingen met marktpartijen. PAS bv ondersteunt de gemeente bij de onderhandelingen / het totale proces.

 • Opstellen en bewaken van grondexploitatie
 • Planeconomische advisering
 • Ondersteuning onderhandeling
 • Tot stand brengen samenwerking

Nieuw Reijerwaard, Ridderkerk

Rol PAS bv

PAS bv vanaf een vroeg stadium bij dit project betrokken.

Het project, dat begon als opdracht voor het opstellen van GREX, is uitgegroeid tot een steeds bredere opdracht voor PAS bv. Sinds de uitgifte van de grond van start is gegaan, biedt PAS bv naast planeconomische kennis,  ook kennis voor gebiedsontwikkeling en projectleiding.
PAS bv heeft het exploitatieplan opgesteld en draagt in deze ontwikkeling zorg voor de grondexploitatie en jaarlijkse herziening van de grondexploitatie. Daarnaast zijn er een projectleider en een assistent projectleider gedetacheerd bij het project.  Zij houden zich bezig met onder meer parkmanagement, opzetten van een sociaal bedrijf en verwerving en uitgifte van grond.

Landgoed Schakenbosch, Leidschendam

Rol PAS bv

Voor het project heeft PAS bv een grondexploitatie opgesteld om de financiële haalbaarheid te toetsen. Belangrijk onderdeel daarvan was de civieltechnische kostenraming. Op basis van de eerste financiële verkenningen heeft PAS bv in overleg met Leeuwenpoort gekeken naar de mogelijke financiële optimalisaties in het plan. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een meer financieel geoptimaliseerd plan.
Door in een vroeg stadium inzicht te krijgen in de grondexploitatie kon nog goed worden gestuurd op het stedenbouwkundig ontwerp. Daardoor is uiteindelijk een plan ontstaan dan nog wel voldoende kwaliteit biedt, maar waarvan de financiële haalbaarheid ook goed is.
Het betreft een bijzondere locatie met diverse historische panden die in de nieuwe situatie gehandhaafd blijven.

 

De Scheg, Amstelveen

Rol PAS bv

PAS bv stelt de financiële haalbaarheidsanalyses op en participeert in een reken- en tekentraject. De financiële haalbaarheidsanalyses worden ook vertaald naar een exploitatieplanberekening om inzicht te geven in het kostenverhaal voor de verschillende eigenaren. PAS bv heeft tevens de eerste opzet opgesteld voor het exploitatieplan zelf.

In de voorfase heeft PAS bv mede geadviseerd over de ontwikkelstrategie in relatie tot het bestemmingsplan en de (on)mogelijkheden bij het opstellen van een exploitatieplan.

De strategie die is ingezet met een exploitatieplan geeft de gemeente een goede onderhandelingspositie in de onderhandelingen met de eigenaren. Deze berekening vormt de “stok achter de deur”. Doordat PAS bv steeds meerekent in het proces worden de financiële consequenties van bepaalde beslissingen inzichtelijk gemaakt. Daardoor kan de gemeente goed gefundeerde keuzes maken. De gemeente houdt daardoor enerzijds zicht op de financiële haalbaarheid van het project, maar anderzijds blijft inzichtelijk in hoeverre gemeentelijke kostenverhaal verzekerd is.

 

 

Professionalisering planeconomie, Wijchen

Rol PAS bv

PAS bv heeft voor de gemeente een professionaliseringsslag voorgesteld voor optimalisatie van de organisatie, de processen, het grondbeleid, de programmatuur en de werkwijze. Deze verbeterplan is interdisciplinair, in nauwe samenwerking met de verschillende afdelingen van de gemeente opgesteld. Als resultaat hiervan wordt in juni het vernieuwde Meerjaren Perspectief Grondexploitaties  (MPG) en de Nota Grondbeleid vastgesteld door de gemeenteraad.

 

 

Bergwijkpark, Diemen

Rol PAS bv

PAS bv verzorgt de planeconomische inzet voor dit project, waarbij specifieke behoefte bestond aan het inrichten van een kasstroommodel. Dit model heeft PAS bv ontwikkeld. Met behulp van dit model heeft de gemeente grip op de verschillende geldstromen in het gebied, zowel de geldstromen die vanuit het faciliterende grondbeleid en de actieve grondpositie te verwachten zijn.
De gemeente is blij met de gekozen opzet om de verschillende kasstromen uit elkaar te trekken. In totaliteit wil de gemeente inzicht houden in de financiële haalbaarheid van het project, maar ook inzicht in de afzonderlijke kasstromen omdat deze administratief gescheiden zijn.
Het meest bijzondere aan dit project, planeconomisch gezien, is het inzichtelijk maken van de verschillende geldstromen en deze te presenteren in een overzichtelijk en goed te managen kasstroommodel, die ook voldoet aan de regels van het BBV. Door voortdurend overleg met de afdeling financiën en de accountant, wordt dit traject gestroomlijnd.

Elzenhagen Noord, Amsterdam

Rol PAS bv

PAS bv is sinds 2005 betrokken bij het opzetten van het “CAN deelgebied II Grondbedrijf CV”, het opstellen en actualiseren van de grondexploitatie en het coördineren van de erfpachtuitgifte. De gemeente Amsterdam heeft er voor gekozen om middels een concessiemodel de gehele grondexploitatie aan private partijen uit handen te geven. PAS bv verzorgt voor het grondbedrijf de grondexploitatie en de planeconomische ondersteuning. Ook verzorgt zij als intermediair tussen de projectontwikkelaars en de gemeente Amsterdam, namens CAN deelgebied II grondbedrijf CV, de coördinatie van de erfpachtuitgifte.

 • Strategische advisering
 • Planeconomische advisering
 • Jaarlijkse grondexploitatieherziening
 • Coördinatie gronduitgifte (erfpacht)
 • Financiële bewaking

 

Centrumontwikkeling, Stein

Rol PAS bv

PAS bv heeft de grondexploitatie opgesteld, heeft voorstellen voor planoptimalisaties gedaan en is verantwoordelijk voor het aanvragen van de ISV-subsidie en de bijdrage uit het regiofonds. Met kennis van subsidierandvoorwaarden en -vereisten is door PAS bv gezocht naar optimale invulling en verantwoording bij de aanvragen. Daarnaast heeft PAS bv de onderhandelingen tussen gemeente en projectontwikkelaar ondersteund.

 • Planeconomische begeleiding
 • Planoptimalisatie
 • Ondersteuning onderhandeling
 • Subsidieaanvragen ISV en regiofonds
 • Opstellen grondexploitaties

 

Meeroevers fase II, Verlengde Veenlaan, Korenmolenweg, Borgmeren

Rol PAS bv

PAS B.V. maakt en actualiseert ieder jaar de Meerjaren Prognose Grondexploitaties van deze projecten. Werkzaamheden:

 • Algemene risicoanalyse
 • Actualiseren grondexploitaties + inhoudelijke toelichting
 • Herijking parameters voor indexering
 • Verschillenanalyses met toelichting
 • Bepalen weerstandscapaciteit
 • Financieel en programmatisch totaaloverzicht op basis van optelling alle grondexploitaties
 • Financiële totaaloverzicht inzichtelijk maken op basis van de optelling van de projecten
 • Inventariseren en instellen reserves en voorzieningen.

PAS B.V.
PAS B.V.

Centrumontwikkeling, Stein

Na de brand in 2009, waardoor veel in het centrum werd verwoest, wordt momenteel een nieuw plan opgesteld en uitgevoerd voor het centrum van Stein. Dit plan...

Lees verder

PAS B.V.

Elzenhagen Noord, Amsterdam

Het CAN gebied (Centrum Amsterdam Noord) is een grootschalige gebiedsontwikkeling in Amsterdam Noord. “Elzenhagen Noord” of te wel CAN deelgebied 2 is een van de deelgebieden die...

Lees verder

PAS B.V.

Bergwijkpark, Diemen

Het project Bergwijkpark omvat de gebiedstransformatie van de verouderde kantorenlocatie Bergwijkpark Noord. Doel is om het huidige kantorengebied te herontwikkelen tot een gemengd woon-werkgebied met voorzieningen. Een...

Lees verder

PAS B.V.
PAS B.V.

De Scheg, Amstelveen

In de gemeente Amstelveen, aan de noordkant van de hindercontour van Schiphol, wordt een woningbouwproject gerealiseerd van zo’n 800 tot 1.000 woningen. Deze locatie is de laatst...

Lees verder

PAS B.V.

Landgoed Schakenbosch, Leidschendam

De locatie Landgoed Schakenbosch is een voormalige GGZ instelling, gekocht Leeuwenpoort als ontwikkelende partij. Het plan is in voorbereiding. Het doel van het project is om het...

Lees verder

PAS B.V.

Nieuw Reijerwaard, Ridderkerk

Nieuw Reijerwaard  wordt van glastuinbouwgebied  ontwikkelt tot duurzaam bedrijventerrein van 96 ha voor logistieke functies in de agro-, vers-, en foodsector. Het gebied ligt tussen gemeente Rotterdam,...

Lees verder

PAS B.V.

Goirle Boschkens

Rondom het bestaande bosgebied tussen de bebouwde kom van Goirle en de gemeentegrens met Tilburg ontwikkelt de gemeente Goirle een bijzonder woningbouwproject. De kavels worden ontsloten vanaf...

Lees verder

PAS B.V.

MPG, Slochteren

Bij de gemeente Slochteren zijn er diverse lopende grondexploitaties. Het betreft vier projecten in woningbouw en herstructurering. Meeroevers fase II Een woningbouwproject onderdeel van grondexploitatiemaatschappij Meerstad (GEMM), de...

Lees verder

PAS B.V.

Parkeerexploitatie, Haren

De gemeente Haren heeft behoefte om de mogelijkheden en de consequenties voor het invoeren van vrij parkeren inzichtelijk te maken. PAS bv is gevraag om de financiële...

Lees verder

PAS B.V.

Planeconomie, Haren

Bij de gemeente Haren zijn diverse actieve gemeentelijke grondexploitaties. Het betreft diverse het nieuwe centrumplan, de ontwikkeling van kantoren park Nesciopark en de herstructurering van het stationsgebied.

Lees verder

PAS B.V.
PAS B.V.

Area Development Twente

In 2010 is een gemeenschappelijke regeling van de gemeente Enschede en de provincie Overijssel opgericht, genaamd Area Development Twente (hierna ADT), die als gebiedsregisseur optreedt en eigenaar...

Lees verder